dissabte, 13 de novembre de 2010

Primer Premi d’Història Santiago Sobrequés i Vidal. Termini de presentació 31/12/10La Comissió Organitzadora del Centenari de Santiago Sobrequés i Vidal (1911-2011), amb el suport de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, la Universitat de Girona i l’Editorial Base, i el patrocini de Caixa Girona, convoca el Premi «Santiago Sobrequés i Vidal» amb la voluntat d’honorar el record de l’historiador gironí en l’any del centenari del seu naixement.

Bases
1. El premi té per objectiu premiar un estudi sobre qualsevol aspecte de la història de Catalunya, o que s’hi relacioni de manera directa.

2. Les obres hauran de ser inèdites.

3. L’extensió és lliure.

4. Els treballs seran valorats per un jurat format per un mínim de tres historiadors professionals designats per la Comissió Organitzadora. Un representant de l’Editorial Base actuarà com a secretari del jurat. El nom dels membres del jurat es donarà a conèixer en fer-se l’adjudicació del premi.

5. El premi podrà ser declarat desert.

6. La dotació del premi serà de vuit mil euros (8.000 €), quantitat que s’ha de considerar a compte dels drets d’autor de l’obra guanyadora.

7. A més del treball guanyador, el jurat podrà atorgar la condició de fi nalistes a aquells treballs que consideri de prou qualitat per a ser publicats. L’Editorial Base n’adquirirà el dret d’edició. Si en el termini màxim de dos anys a comptar des del dia de l’adjudicació, l’editorial no ha dut a terme l’edició, els autors dels treballs fi nalistes en recuperaran els drets i no hauran de retornar les quantitats rebudes a compte en el moment de la
signatura del contracte d’edició.

8. La participació en el premi comporta que l’autor guanyador i els fi nalistes cedeixen els drets de les obres presentades a l’Editorial Base, per tal de fer-ne l’edició.

9. El termini de presentació de l’obra finalitza el 31 de desembre de 2010.

10. Els treballs es presentaran a la seu d’Editorial Base (carrer Breda, 7-9, local. 08029 Barcelona). Se’n presentaran tres còpies impreses i relligades, així com una còpia en suport informàtic compatible amb PC.

11. Els treballs aniran signats amb el nom de l’autor. En cap cas, no podran ser signats amb pseudònim. Els únics noms que seran donats a conèixer públicament seran els de l’autor de l’obra guanyadora i els dels autors de les obres fi nalistes.

12. La concessió del premi es realitzarà abans del 31 de gener de 2011, en un acte que s’anunciarà de manera pública, així com també a la web d’Editorial Base (http://www.editorialbase.com/).

13. Les obres no premiades podran ser recollides a la seu d’Editorial Base una setmana després del dia de la concessió.

Barcelona-Girona, setembre de 2010