dimarts, 15 de març de 2011

Campanya "No canviem de llengua"L’Associació de juristes en defensa de la llengua pròpia ha decidit realitzar una campanya de sensibilització a favor de l’ús del català davant l’Administració de justícia a Catalunya.

En els darrers temps, l’ús del català als jutjats i tribunals de justícia de Catalunya - que mai ha estat normalitzat - ha experimentat un cert retrocés, cosa que queda palesa pel fet que es dicten encara menys sentències en català que abans (16%).

De fet, es massa freqüent que a l’hora de relacionar-se amb l’Administració de justícia, persones que parlen català en tots els àmbits de la vida privada i social, canviïn de llengua i utilitzin el castellà, tan de forma oral com escrita.

Creiem que es necessària una acció sostinguda en el temps que afavoreixi que el català sigui utilitzat amb normalitat, també a l’ àmbit de la justícia, però, a la vegada, considerem que és imprescindible una major sensibilització del conjunt de la societat.

El dret a usar la llengua catalana davant l’ Administració de justícia és un dret indiscutible, que està regulat a la Llei de política lingüística, a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries i a la Llei orgànica del poder judicial; aquest dret suposa que els ciutadans podem triar la llengua en la que volem relacionar-nos i que hem de ser atesos, oralment i per escrit en la llengua escollida.

En aquesta tasca, hi han d’estar implicats tots els poders públics (administracions públiques i també l’Administració de justícia), els operadors jurídics (jutges, funcionaris de justícia, advocats procuradors, etc.) i els ciutadans i ciutadanes.

L’ eix fonamental de la campanya que es vol portar a terme durant el mes de març de 2011 és: “NO CANVIEM DE LLENGUA”, i els seus continguts us els adjuntem annexats.

Amb aquesta carta volem, no només fer-vos coneixedors de la campanya que portarem a terme, sinó també oferir-vos i demanar-vos la vostra col•laboració.

La col·laboració que us demanem pot materialitzar-se de formes diferents, a la vostra elecció:

• Donar suport explícit a la campanya: figurar com a entitat que dóna suport a la campanya

• Patrocinar la campanya: figurar com a entitat que dóna suport a la campanya i donar-hi suport econòmic

• Informar, des de l’entitat, sobre el contingut de la campanya a les persones que en formen part, ja sigui de manera personalitzada, ja sigui per mitjà de la pàgina web, o bé pel mitjà que considereu pertinent

• Dur a terme les accions de suport a la campanya que l’entitat consideri adients.

Ens agradaria la vostra col•laboració activa en la realització de la campanya, i us demanen que ens indiqueu, donant resposta a aquesta comunicació, quina creieu que pot ser la vostra forma de participació.

Ja des d’ ara us ho agraïm.

Barcelona, març de 2011