dissabte, 9 de febrer de 2013

1939, la depuració ideològica del personal docent a Catalunya

Des de la Mediterràniades de la Mediterrània 7 agost 2012 per Oriol López
La depuració dels ensenyants catalans va començar molt abans del gener del 1939: poc després que les tropes franquistes trepitgessin per primera vegada territori català, una Ordre del Ministerio de Educación Nacional (MEN) encarregava als seus organismes establerts a Saragossa l’atenció de “las necesidades escolares de las zonas liberadas de Cataluña”, entre les quals hi havia la depuració del personal docent. Amb tot, va ser després de la conquesta de la ciutat de Barcelona que la maquinària de la depuració es va posar en marxa a Catalunya. Una altra Ordre (de 28 de gener del 1939) regulava la situació educativa a les províncies catalanes (la qual cosa volia dir restablir les competències educatives del MEN sobre l’ensenyament català una vegada que la Generalitat de Catalunya havia estat suprimida), alhora que es declaraven provisionalment suspesos de feina i sou els mestres titulars que, acollint-se als decrets del Ministerio de Instrucción Pública (MIP) del 28 de març del 1933 i 26 d’octubre del 1935, havien optat per passar voluntàriament al servei de la Generalitat, i eren cessats tots els mestres nomenats durant la guerra pel govern autònom (si bé es preveia la possibilitat de reutilitzar els seus serveis una vegada s’hagués comprovat la seva idoneïtat ideològica). Encara una altra Ordre, també del 28 de gener del 1939 (BOE del 3 de febrer), regulava la depuració del magisteri català (amb criteris bàsicament idèntics als aplicats en altres territoris anteriorment alliberats pels franquistes, tret de la suspensió provisional abans esmentada) i ordenava a la comissió depuradora de Saragossa que enviés els expedients de mestres catalans tramitats a les comissions depuradores provincials pertinents (que, tot sigui dit, encara no havien tingut temps de constituir-se). El procés de depuració dels diversos cossos d’ensenyants havia estat engegat per les autoritats franquistes des del moment mateix de la insurrecció de juliol del 1936. Les primeres passes (força caòtiques i summament dràstiques) van coincidir amb la repressió física (assassinats i empresonament) sobre molts ensenyants. Ben aviat, la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado va establir els mecanismes per desenvolupar una sistemàtica i complexa depuració política de tot el personal dependent de l’antic MIP republicà. La depuració va ser encarregada a una sèrie de comissions, diferents segons el cos que haguessin de depurar. Es van crear dues comissions d’àmbit estatal, una per depurar el professorat universitari i una altra per al professorat de les escoles d’enginyers i arquitectes, i dues més, aquestes d’àmbit provincial, per a la depuració del professorat d’ensenyament secundari, inspectors, professorat de les escoles normals i personal de les seccions administratives -la primera-, i del magisteri primari -la segona.

 Llegir més